עו"ד מאמנ.ת אישי.ת - מועד דצמבר 2021

 

הכניסו לסל :)
 
 
חסר במלאי

סיכום הזמנה:

מחיר:   סה"כ:  
סה"כ לתשלום:  
 

פרטי המזמין
מין *
נייד *
-
תאריך לידה
 

סיכום הזמנה:

מחיר:   סה"כ:  
סה"כ לתשלום:  
 
wait
 
חסר במלאי חסר במלאי

תאריך: @replace_today_date@

שם: @replace_name@
ת"ז: @replace_identify_number@


איזה כיף שבחרת ללמוד עם המאמנת!

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר. הנך מתבקש/ת לקרוא את המסמך בעיון ולאשר את האמור בו על ידי חתימתך בתחתית המסמך.

הצהרה


ידוע לי כי בהתאם לתקנון ולתנאי השימוש באתר המצויים מטה, זכויות הצפייה בקורסי הוידאו של "המאמנת" הן זכויות אישיות אשר אינן ניתנות להעברה לשום גורם שהוא, והן תתאפשרנה משני מכשירים שבבעלותי בלבד. ידוע לי כי חל איסור מוחלט על הקלטת ההרצאות או צילומן בכל דרך, על העברתן לכל גורם שהוא, ועל צפייה משותפת עם גורם שלא רכש את זכויות הצפייה בקורס. ידוע לי כי זכויות הצפייה בקורס מתאפשרות עד למועד הבחינה בלבד, ולאחריו הקורסים ייחסמו לצפייה. אני מצהיר/ה שאיני גורם הקשור למערך הכנה לבחינות הלשכה. ידוע לי כי הפרה של האמור לעיל מהווה הפרה יסודית של תקנון האתר ותגרור אחריה פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ש"ח.

יצירת חשבון משתמש


הרישום לאתר מתבצע באמצעות יצירת חשבון משתמש, שהינו כתובת המייל של המשתמש וסיסמה שתיבחר על ידי המשתמש. המשתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

זכויות השימוש באתר


האתר, השימוש בו והתכנים הכלולים באתר הינם לשימושו האישי של המשתמש ולא לצרכים מסחריים.
התשלום מקנה למשתמש זכויות צפייה בתכני הקורס לשימוש אישי בלבד, עד למועד הקרוב של בחינת הלשכה. משתמש אשר יחליט מסיבותיו שלו, שלא לגשת לבחינה במועד הקרוב, יהא זכאי לבצע הקפאה חד פעמית של המנוי וזאת בתנאי שהתריע על כך לצוות המאמנת בכתב, 30 ימים לפני מועד הבחינה. הקפאת המנוי משמעה סגירה מיידית של קורסי הוידאו, ופתיחתם מחדש לאחר מועד הבחינה הקרוב. האחריות על ניצול תקופת השירותים והשימוש באתר היא על המשתמש בלבד.
המשתמש מתחייב שלא להעביר את פרטי החשבון שלו לכל צד שלישי. התכנים באתר מוגנים במערכת אבטחה מתקדמת אשר מתריעה על כניסת משתמשים ממכשירים נוספים, ומאפשרת למפעילי האתר קבלת מידע בדבר המכשיר ומיקומו. משתמש אשר יפר הוראה זו, יורחק מהאתר באופן מיידי, חשבונו יבוטל ללא החזר כספי, והוא יהיה חשוף לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו על פי כל דין.
משתמש יוכל להיכנס לאתר משני מכשירים שבבעלותו בלבד. כניסה ממכשיר שאינה בבעלותו של המשתמש או לחלופין כניסה ממכשיר שלישי, גם אם בבעלותו של המשתמש, תחשב להפרה יסודית של הסכם התקשרות זה, ותגרור אחריה פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ש"ח.

זכויות היוצרים של התכנים באתר


האתר מכיל הרצאות וידאו עם חומרי לימוד הכוללים תמונות, טקסטים, קישורים, איורים, גרפיקה וכו'. תכנים אלו הינם בבעלות המאמנת, והם מוגנים בדיני זכויות יוצרים. המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים לצרכים לימודיים אישיים בלבד. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים, וכן מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

אחריות


האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

שימוש במידע פרטי של משתמש


האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמש להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש האתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג', למעט כאמור לעיל.
רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר גישה לגולשים אחרים.

הגבלה או מניעה של גישה לאתר


האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

מתן שירות ומדיניות ביטול עסקאות


במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות, כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש, ולחלופין, במידה שלא סופק השירות במלואו, יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא סופק.
ביטול רכישת קורס יוכל להיעשות בתוך 24 שעות בלבד ממועד רכישת הקורס, וזאת כל עוד המשתמש לא צפה ביותר מ-10% מההרצאות הכלולות בכל קורס. במקרה זה יהיה זכאי המבטל לקבל זיכוי מלא על הרכישה.

 

לא נהסס לנקוט הליכים משפטיים נגד משתמשים שיפרו את הוראות התקנון. אז בואו פשוט נהייה הגונים - הכי טוב :)

חתימה: